Ysgol Gymraeg Cwmbrân - Cawsom Iaith I'w Chadw

Croeso i Wefan Ysgol Gymraeg Cwmbrân

Ein gweledigaeth yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân yw darparu ysgol lle mae plant, rhieni, athrawon, llywodraethwyr a'r gymuned yn medru gweithio gyda'i gilydd i gynnig awyrgylch groesawgar, diogel, gofalus a gweithgar i bob unigolyn.

Gweledigaeth TGCh: "Yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân, mae sgiliau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn rhan hanfodol o'n llwyddiant wrth i ni fyw, gweithio a chwarae yn yr unfed ganrif ar hugain. Ein nod yw sicrhau bod ein disgyblion yn gymwys yn y sgiliau sydd eu hangen yn y byd digidol rydym bellach yn byw ynddo ac i sicrhau bod pob disgybl yn llwyr ymwybodol o sut i gadw'n ddiogel ar lein."

Ceisiwn ddathlu ein llwyddiannau gyda'n gilydd fel cymuned ysgol gyda phob unigolyn yn werthfawr ac yn cael parch. Ceisiwn annog yn yr holl gymuned ysgol barch at ein hiaith a'n treftadaeth ein hunain yn ogystal ag ieithoedd a diwylliannau eraill.

Dewch i ddarfanfod mwy am ein hysgol ni

Ysgol Gymraeg Cwmbrân
Ysgol Gymraeg Cwmbrân
Ysgol Gymraeg Cwmbrân
Ysgol Gymraeg Cwmbrân
Ysgol Gymraeg Cwmbrân
Ysgol Gymraeg Cwmbrân
 

Gwybodaeth Bwysig

Dyma rai o'r prif dudalennau ar ein gwefan ysgol:

Dyddiadau Tymor

Bwydlen Cinio

Cyhoeddiadau a'r newyddion diweddaraf

Ceir amlinelliad bras o'r cyhoeddiadau a'r newyddion diweddaraf gyferbyn yn ogystal.

Cyhoeddiadau a'r Newyddion

Hwyl fawr a phob lwc i ddisgyblion blwyddyn 6:
Diolch yn fawr i bawb ym mlwyddyn 6 am eu holl waith caled dros y blynyddoedd. Darllenwch fwy

Cam 5 Ysgolion Iachus:
Llongyfarchiadau mawr i bawb oedd ymghlwm â gwobr cam 5 o Ysgolion Iachus Torfaen. Darllenwch fwy

Prawf Beicio Diogel:
Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 6 am basio eu prawf beicio ddoe. Darllenwch fwy

 
 
Darganfyddwch fwy am
ein dosbarthiadau trwy
glicio ar enw dosbarth
Dosbarth
Meithrin:
Sali
Mali
Dosbarth
Derbyn:
Dewi
Sant
Bl. 1:
Owain
Glyndwr
Bl. 1
Hywel
Dda
Bl. 2:
Kyffin
Williams
Bl. 2:
Mari
Jones
Bl. 3:
Kate
Roberts
Bl. 3:
Thomas
Llewelyn
Jones
Bl. 4:
Betsi
Cadwaladr
Bl. 4/5:
Hedd
Wyn
Bl. 5:
Waldo
Williams
Bl. 5/6:
Gareth
Edwards
Bl. 6:
Saunders
Lewis